کسانی که دردولت یازدهم نتوانسته بودندبرشرکت شستا و اموالش دست بیاندازند،دراستانه معرفی کابینه دوازدهم برای تخریب علی ربیعی دست بکارشده اند.
کد خبر: ۴۷۵۰۵۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۶ 08 August 2017
چندروزی است که چندکانال تلگرامی مرتبط با بیگانگان وصهیونیست هابه همراه یکی دو پایگاه خبری وابسته به کانون های ثروت وقدرت که همواره باانتشاراخبارجهت دارومشوش کننده اقدام به اخاذی وباجگیری می کننددریک اقدام هماهنگ باانتشاراخباروتحلیل های کذب تلاش می کنندتاذهنیت افکارعمومی ونمایندگان مجلس را مهندسی کنندکه ربیعی وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی رای اعتمادلازم را بدست نیاورد.


به گزارش خبرنگاراکونیوز،متاسفانه این رسانه هاازسوی افرادی درپیرامون رییس جمهوردستورمی گیرند که درابتدای دولت دوازدهم باوجودربیعی نتوانستندبراموال بی حدوحصرشرکت شستا دست پیداکنندوآنجارابه حیاط خلوت خودتبدیل نمایند.
به اخبارواصله افرادی همچون "ف،  ر ،ص"/"م،ف"/"م،ب"و...بعنوان آتش بیاران معرکه واردگودشده اندوعملیات روانی تخریب ربیعی را مدیریت می کنند.نکته مهم این است که دونفرازافرادفوق طی سال های گذسته بدلایل مسائل امنیتی ودیگرتخلفات درمراجع قضایی محکوم وبه زندان رفته اندولی پس ازآزادی مجددا باپشت گرمی افرادی که میخواهند براموال شستا چنگ بیاندازندقصداخاذی مجدددارند.
 
بنابه این گزارش پس ازمشخص شدن انتخاب دوباره ربیعی برای وزارت تعاون ودرخواست ربیعی ازرییس جمهوربرای معرفی مهندس نعمت زاده بعنوان مدیرعامل جدید شستا وپذیرش روحانی ازاین درخواست ،این افرادکه ازتصدی مجدد خودویارانشان برشستاناامیدشده اندعملیات تخریب رسانه ای خودراآغازکردند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: